12bet link

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้ตรวจราชการ สธ. เผยคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป 1 ใน 4 ป่วยเป็น "เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง" จ.นครราชสีมา ป่วยเบาหวานรายใหม่ 609.57 ต่อประชากรแสนคน เปิดความสำเร็จ "เบาหวานวิทยา จ.นครราชสีมา" ช่วยผู้ป่วยเบาหวานเข้าสู่ระยะโรคสงบ ไม่ต้องใช้ยา 109 คน พร้อมขยายผลจัดตั้ง “โรงเรียนเบาหวานวิทยานครชัยบุรินทร์” แหล่งเรียนรู้การเอาตัวรอดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปรับพฤติกรรมสุขภาพ 

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2567 นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เขตสุขภาพที่ 9 เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และครูจิตอาสา โรงเรียนเบาหวานวิทยานครชัยบุรินทร์ จ.นครราชสีมา ว่า โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย พบประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ประมาณ 1 ใน 4 ป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หรือทั้ง 2 โรค ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วย พิการ หรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร รวมทั้งกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศ โดยจังหวัดนครราชสีมา มีอัตราป่วยเบาหวานรายใหม่ 609.57 ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าภาพรวมของเขตที่ 587.85 ต่อประชากรแสนคน และภาพรวมประเทศ 522.52 ต่อประชากรแสนคน จึงได้จัดทำโรงเรียนเบาหวานวิทยา ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ในการลดป่วย ลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

12bet linkLiên kết đăng nhập

นพ.ภูวเดช กล่าวต่อว่า การดำเนินงานของโรงเรียนเบาหวานวิทยา จะใช้หลักแนวคิดเบาหวานในกระบวนทัศน์ใหม่ ประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ 

1) การเรียนรู้ตนเอง/รับรู้ตนเอง การตรวจสุขภาพตนเองและการแปลผล BODY Composition ซึ่งจะทำให้ได้รู้สุขภาพที่แท้จริงของตนเอง 
2) การรับประทานอาหารในชีวิตประจำวัน โดยใช้หลักการคำนวณคาร์โบไฮเดรทที่เป็นสารอาหารกลุ่มแป้งและน้ำตาลซึ่งให้พลังงาน และวางแผนการกินต่อวัน 
3) การออกแบบการปรับเปลี่ยนสุขภาพตนเอง โดยใช้หลักของอาหารพร่องแป้ง (Low Carb Diet) หรือการอดอาหารเป็นช่วงๆ (IF) 
4) การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่เหมาะสม 
5) การเลือกเป้าหมายที่ชอบและเหมาะสมกับตัวเอง โดยให้สัญญาใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยมีการเปิดโรงเรียนเบาหวานวิทยา ครบทั้ง 32 อำเภอ มีประชาชนเข้าร่วม 1,963 คน สามารถทำให้ผู้ป่วยหายหรือเข้าสู่ระยะสงบของโรคเบาหวานได้ 109 คน 

12bet linkLiên kết đăng nhập

“จากความสำเร็จของโรงเรียนเบาหวานวิทยาจังหวัดนครราชสีมา จึงได้มีการขยายผลเป็น โรงเรียนเบาหวานวิทยานครชัยบุรินทร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้กับประชาชน และเป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ บุคลากรในโรงพยาบาลและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่เป็นครูสอนผู้ป่วยเบาหวาน (ครู ก) รวมถึงเป็นที่ศึกษาดูงานให้กับองค์กรต่างๆ ที่สนใจด้วย” นพ.ภูวเดช กล่าว

12bet linkLiên kết đăng nhập

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

m88vin fun88k 8xbet gg mu88 bet fun88 chính thức